[1]
ประภาวดี กุศลรอด, “Buddhistische Aphorismen im Deutschunterricht Buddhist aphorisms in German lessons”, HURU, ปี 40, ฉบับที่ 2, น. 89–112, ธ.ค. 2021.