[1]
ภัทรธีรา ดีสัว , วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช , ชนาธิป สรสิทธิ์ และ อมรินทร์ หมอกอ่อน, “การเตรียมความพร้อมในการบรรเลงขิมของเด็กปฐมวัย”, HURU, ปี 40, ฉบับที่ 2, น. 113–132, ธ.ค. 2021.