[1]
กองบรรณาธิการ, “คำแนะนำสำหรับผู้เขียน”, HURU, ปี 40, ฉบับที่ 2, น. 133–140, ธ.ค. 2021.