[1]
กองบรรณาธิการ, “จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานในวารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์”, HURU, ปี 40, ฉบับที่ 2, น. 141–143, ธ.ค. 2021.