[1]
ทีมบรรณาธิการ, “ทีมบรรณาธิการ ทีมบรรณาธิการ”, HURU, ปี 40, ฉบับที่ 2, น. ก-ข, ธ.ค. 2021.