เพชรเชิดชู ด. ศ. “อุปลักษณ์เวลาในสำนวนจีน Time Metaphor in Chinese Idioms”. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์, ปี 36, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2018, น. 83-100, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/123642.