เหมือนโพธิ์ ด. ศ. “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความสนใจทางการเรียน โดยใช้เทคนิคผู้เรียนประเมินตนเอง Develop Academic Achievement and Attention Among Students Using Self-Assessment”. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์, ปี 36, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2018, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/123645.