จึงแสงสถิตย์พร ผ. “มหาตมา คานธี: วิธีการต่อสู้ Mahatma Gandhi: How to Fight”. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์, ปี 36, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2018, น. 173-92, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/123647.