พฤติศรัณยนนท์ ด. โ. “ประวัติศาสตร์สเปนยุคกลาง Medieval Spains”. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์, ปี 36, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2018, น. 193-00, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/123650.