มร ม. “รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ”. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์, ปี 36, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2018, น. 201-3, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/123651.