พาวินันท์ ด. “บทบรรณาธิการ: ศรัทธา”. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์, ปี 36, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2018, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/123795.