รักธรรม ว. . “กลยุทธ์และแนวทางในการขับเคลื่อนบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย”. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์, ปี 39, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2020, น. 1-20, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/244695.