สิมมา ไ. . “ดัชนีปริจเฉทเชิงโครงสร้างการสนทนาภาษาสเปน: ความหมาย หน้าที่ และการแปล”. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์, ปี 39, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2020, น. 21-48, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/244696.