จีโนสวัสดิ์ ย. ., วรรณะลี ช. ., และ ถมังรักษ์สัตว์ พ. . “รำโหม่งส่วยยี”. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์, ปี 39, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2020, น. 120-48, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/244705.