อุดมผล พ. ., และ ขาวเงิน ก. . “การส่งเสริมหลักอุบาสกธรรมเพื่อธำรงพระพุทธศาสนาในสังคมไทย”. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์, ปี 39, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2020, น. 105-20, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/244712.