ศรัทธาธนพัฒน์ ร. . “บทบรรณาธิการ”. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์, ปี 40, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. จ, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/256534.