หวง หยวนหยวน และ ธนพร หมูคำ. “ภาพแทนวัฒนธรรมจีนผ่านเครื่องแต่งกายที่ปรากฏในนวนิยาย เรื่อง ‘กี่เพ้า’ ของ พงศกร”. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์, ปี 40, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 1-20, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/256536.