เปรมธารา ไชยชุมพร. “ความโดดเดี่ยวในฐานะปัจจัยหลักที่สร้างคุณลักษณะและอัตลักษณ์เม็กซิกันใน ‘เขาวงกตแห่งความโดดเดี่ยว’”. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์, ปี 40, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 21-44, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/256537.