ประภาวดี กุศลรอด. “Buddhistische Aphorismen Im Deutschunterricht Buddhist Aphorisms in German Lessons”. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์, ปี 40, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 89-112, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/256542.