ภัทรธีรา ดีสัว , วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช , ชนาธิป สรสิทธิ์ และ อมรินทร์ หมอกอ่อน. “การเตรียมความพร้อมในการบรรเลงขิมของเด็กปฐมวัย”. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์, ปี 40, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 113-32, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/256544.