กองบรรณาธิการ. “คำแนะนำสำหรับผู้เขียน”. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์, ปี 40, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 133-40, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/256545.