กองบรรณาธิการ. “จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานในวารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์”. วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์, ปี 40, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 141-3, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/huru/article/view/256546.