Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ThaiJO ได้รับการสนับสนุนจาก  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) วารสารวิชาการไทยที่ปรากฎใน ThaiJO จะพัฒนาอยู่บนระบบ OJS (Online Journal System) เดียวกันซึ่งพัฒนาโดย Public Knowledge Project (PKP)
 • Thai Research and Management Journal

  วารสารวิชาการไทยวิจัยและการจัดการ (Thai Research and Management Journal) ศูนย์บริการวิชาการสถาบันไทยวิจัยพัฒนาการจัดการร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นวารสารทางวิชาการที่มีแนวนโยบายพัฒนาผลงานวิจัยของไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส่งเสริมสนับสนุนผลงานวิชาการของนิสิต นักศึกษา นักวิชาการ นักการศึกษา อาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป 2) ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และ 3) สร้างความรู้และองค์ความรู้ที่ถูกต้อง พัฒนาภูมิปัญญาระดับชาติและสากล

 • Integration Science Research Journal

  วารสารวิจัยสรรพศาสตร์ ส่งเสริมการเผยแพร่บทความในหลายมิติ ด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ด้านศิลปศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลักษณะของบทความที่จะนําลงตีพิมพ์ ได้แก่ บทความวิจัย (Research Article) บทความวิชาการ (Academic Article) บทความปริทรรศน์ หรือบทวิจารณ์วรรณกรรม (Review Article) บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

   

  วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีศักยภาพ และมีคุณภาพผลงานทางวิชาการ ในลักษณะของบทความทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และ นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

  2. เพื่อให้บริการทางวิชาการต่อสังคมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ
 • Journal of Mental and Intellectual Development Innovation

  วารสารนวัตกรรมการพัฒนาจิตและปัญญา


  ISSN XXXX-XXXX (Online)


  ...................................................................


   

 • Suan Sunandha Academic and Research Review

  Suan Sunandha academic & Research Review journal SuanSunandhaRajabhat University


  ISSN (Print): ISSN 1905-9353


  E-ISSN: 2697-6331 (Online)


  Launched year: 2014


  Language: Thai and English


  Publication fee: Free of Charge


  Peer Review: Double-blind  ( 2 Review per Article)


  Issues per year: 2 Issues


  - January-June


  - July-December


  Aims and scope


  Suan Sunandha Academic and Research Review journal SuanSunandhaRajabhat University is published 2 Issues (January-June and July-December) by the Institute of Research and Development of SuanSunandhaRajabhat University. 


  Owner Journal: Institute of Research and Development of SuanSunandhaRajabhat University


  Indexed and Abstracts


  Suan Sunandha Academic and Research Review journal SuanSunandhaRajabhat University, is indexed in the Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)Google Scholar

 • JOURNAL OF MCU LOEI REVIEW

  วารสาร มจร เลย ปริทัศน์ เป็นวารสารทางวิชาการที่มีวัตถุประสงค์ดังนี้


  1. เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย ด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และพระพุทธศาสนา แก่อาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป


  2. เพื่อสร้างเสริมด้านงานวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์ สาขาวิชาต่าง ๆ ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย 1) รัฐศาสตร์ 2) พระพุทธศาสนา 3) บริหารการศึกษา 4) ครุศาสตร์ 5) ศิลปศาสตร์ 6) รัฐประศาสนศาสตร์ 7) ศึกษาศาสตร์

 • Journal of Teacher Professional Learning Community (JTPLC) (Online)

  ISSN: 2773-9732 (Online)


  วารสารชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพครู (JTPLC) เป็นวารสารที่ได้รับการขับเคลื่อนและพัฒนาให้เป็นฐานข้อมูลเพื่อการสร้างความรู้ของชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) โดย เครือข่ายวิจัยอาเซียนสำหรับสะเต็มศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


  วารสารชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพครู (JTPLC) รับตีพิมพ์บทความวิจัย และบทความวิชาการ ที่เกิดจากการสร้างความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ในชั้นเรียน หรือปรากฏการณ์ทางการศึกษา ที่เกิดขึ้นในชุมชนชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) หรือบทความวิจัยทางการศึกษา และบทความวิชาการทางการศึกษา ที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ในชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพครู


  วารสารชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพครู (JTPLC) กำหนดออกตีพิมพ์เผยแพร่แบบราย 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (สิงหาคม – ธันวาคม)

 • Journal of Rajanagarindra

  วารสารราชนครินทร์ ISSN : 0859-9424 ตีพิมพ์บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   โดยตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน  และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

 • Music and Culture Jounal

  วารสารดนตรีและวัฒนธรรม เป็นวารสารวิชาการของ สาขาวิชาดนตรีศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีกำหนดการออกปีละ 2 ฉบับ  เดือนมกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม  โดยมิได้วางจำหน่าย  มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับดนตรี  การศึกษาทางดนตรี การสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรี  ดนตรีวิทยา  ดนตรีชาติพันธุ์ มานุษยวิทยาทางดนตรี วัฒนธรรมดนตรี วัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน นาฏศิลป์พื้นบ้าน วัฒนธรรม ประเพณีทางสังคมที่เกี่ยวกับดนตรี และสนับสนุนให้คณาจารย์  นักวิชาการทั่วไปได้มีพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานและองค์ความรู้ใหม่ ๆ      

 • Journal of fine arts research and applied arts

  วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ ISSN: 2351-0285 เป็นวารสารที่สนับสนุนนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์  นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตทั้งภายในและภายนอก ได้มีแหล่งนำเสนอผลงานวิชาการด้านศิลปะทุกแขนง รวมทั้งการแสดงความคิด ข้อถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้สู่สาธารณชน โดยตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

 • Patanasilpa Journal

  วารสารพัฒนศิลป์วิชาการรับตีพิมพ์บทความวิจัย งานสร้างสรรค์ และบทความวิชาการในสาขาวิชาปรัชญากลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เน้นสาขาวิชาด้านศิลปวัฒนธรรม อาทิ นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ และการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ของครู อาจารย์ นักวิชาการ ผู้วิจัยและผู้สร้างสรรค์ผลงานทั้งในและนอกสถาบัน ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

 • Journal of Mass Communication Technology, RMUTP

  Journal of Mass Communication Technology, RMUTP, ISSN: 2539-5963 (Print), ISSN: 2586-8357 (Online) is academic journal to publish the original article and research article including communication arts, mass communication, marketing communication, information technology, digital contents, multimedia technology, digital media, media and innovation development, mass communication technology, and others. The journal publishes the original article and research article both inside and outside the university. The journal is scheduled to be published twice a year (January-June and July-December). The journal uses a double blinded peer review. 

 • Asia Research Network Journal of Education

  e-ISSN: 2773-9228


  Asia Research Network Journal of Education (ARNJE) sopported by ASEAN Research Network on STEM education. ARNJE seeks articles addressing issues including science education, mathematics education, technology education, STEM education, teacher education, early childhood education, language education, and other related educational fields.    


  The ARNJE provides an academic platform for work in the fields of interdisciplinary Education. The ARNJE publishes 3 issues annually.

 • Journal of Humanities and Social Sciences Review

                     Journal of Humanities and Social Sciences Review, ISSN:  2673-0987, published the articles in the fields of humanities and social sciences such as language, literature, folklore, archeology, art, culture, tourism, hotel, social sciences, history, community development, politics, education and other related fields.  This journal is published academic article, research article, review article or book review two times a year: January-June and July-December.

 • Songklanakarin Journal of Political Science

  Songklanakarin Journal of Political Science is the official publication of the Faculty of Political Science, Prince of Songkla University, Pattani Campus. The Journal publishes academic articles, research articles, review articles, and book reviews, in Thai or English. We seek original articles that fall within political science’s discipline including government, local government, international relations, public policy, political philosophy and theory, comparative politics, political economy, political anthropology, political sociology, Islam and politics, and public administration. Each published articles must not be previously published from another journal. The journal uses double-blind review and publishes twice a year (January-June and July-December).

 • Journal of Business Administration Maejo University

  Business Administration Journal Maejo University disseminates paper in both Thai and English. The papers accepted to disseminate must be related with business administration and economics in many dimensions, must present the creation of useful and interesting academic knowledge, including presenting up-to-date research results, be beneficial to the academics and professionals. The paper must be evaluated and selected by knowledgeable and capable experts in the specific field of the submitted paper, in which the academic contents are related with the scope of the articles to be published in the Journal of Business Administration Journal, Maejo University.

 • Sri Nagara: International Journal of Humanities

  Sri Nagara: International Journal of Humanities (SNIJH) is an open access and double blind peer reviewed international journal published by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University. The main objective of SNIJH is to provide a platform for the international scholars, academician and researchers to publish their research work on humanities and social sciences.

 • Maejo International Journal of Social Sciences and Humanities

  MIJU-SSH is an international academic journal published by the International College of Maejo University. The scope covers the publication of conceptual papers and research-based articles in social sciences, humanities, and related interdisciplinary fields. It is published twice a year in January and July. Normally, it publishes invitation articles, research-based articles, academic articles and book review articles.

 • The Journal of Buddhist Innovation Review

  เกี่ยวกับวารสาร


  Aims & scope ของวารสาร


  นโยบายการจัดพิมพ์


  วารสารพุทธนวัตกรรมปริทรรศน์ของโครงการหลักสูตรพุทธศาตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย “วารสารพุทธนวัตกรรมปริทรรศน์”หรือ The Journal of Buddhist Innovation Review เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อให้นำเสนอบทความทางวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพที่แสดงถึงประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions) โดยมีนักวิจัยหรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อประโยชน์ในเชิงการปฏิบัติการ (Managerial Contributions) นักวิจัยหรือผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือต่อยอดการวิจัย และเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมในการเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ การทำวิจัยและการพัฒนาผลงานวิชาการของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ ผู้บริหาร นักศึกษา นักธุรกิจ และประชาชนผู้สนใจพุทธนวัตกรรมและนวัตกรรมทั่วไป และเพื่อเป็นการให้บริการเผยแพร่วารสารที่ครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นสหวิทยาการทางด้านโดยเน้นสาขาวิชาพุทธศาสนา ปรัชญา สังคมและมนุษย์ศาสตร์ในเชิงประยุกต์ การศึกษาเชิงนวัตกรรมประยุกต์ และด้านนวัตกรรมต่างๆ ตลอดจนสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


  วัตถุประสงค์ของวารสาร


  ๑. เพื่อนำเสนอบทความทางวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพ ที่แสดงถึงประโยชน์ทั้งเชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions) ที่นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประโยชน์ในเชิงปฏิบัติการ (Managerial Contributions) นักวิจัยหรือผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์หรือต่อยอดการวิจัยที่ครอบคลุมเนื้อหาที่เป็น สหวิทยาการ โดยเน้นสาขาวิชาพุทธศาสนา ปรัชญา สังคมและมนุษย์ศาสตร์ในเชิงประยุกต์ การศึกษาเชิงนวัตกรรมประยุกต์ และด้านนวัตกรรมต่างๆ ตลอดจนสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


  ๒. เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมในการเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ การทำวิจัยและการพัฒนาผลงานวิชาการ ของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ ผู้บริหาร นักศึกษา นักธุรกิจ และประชาชนผู้สนใจการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั่วไป


  วารสารพุทธนวัตรกรรมปริทรรศน์ The Journal of Buddhist Innovation Review โครงการหลักสูตรพุทธศาตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


  ประเภทของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร


  ๑) บทความวิจัย (Research Article) เป็นบทความที่นำเสนอการค้นคว้าวิจัย เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ปรัชญา สังคมวิทยา ศิลปศาสตร์ การศึกษาเชิงประยุกต์ รวมถึงสหวิทยาการอื่นๆ


  ๒) บทความวิชาการ (Academic Article) เป็นบทความวิเคราะห์ วิจารณ์หรือเสนอแนวคิดใหม่


  ๓) บทวิจารณ์หนังสือ (book review) เป็นบทความที่เขียนขึ้นเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์หนังสือหรือตำราทางวิชาการ ในการวิจารณ์ค้นหาข้อดีและข้อเสีย เพื่อชี้ให้เห็นข้อบกพร่อง พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขให้ดีขึ้น เป็นการวิจารณ์เพื่อสร้างสรรค์ มีเนื้อหาของแต่ละส่วนสามารถวินิจฉัยคุณค่าของสิ่งที่จะวิจารณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ทั้งให้ความรู้ ความคิด เพื่อชี้ให้เห็นคุณค่าพิเศษที่อยู่ในงานเขียน


  กำหนดเผยแพร่วารสาร   ระยะเวลาตีพิมพ์: ปีละ ๓ ฉบับ ทั้งแบบรูปเล่ม  และออนไลน์


                ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม - มิถุนายน
                ฉบับที่ ๒ เดือน กรกฎาคม - กันยายน
                ฉบับที่ ๓ เดือน ตุลาคม - ธันวาคม


  กระบวนการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ วารสารมีกระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์ โดยบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย ๒ ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blind peer-reviewed) ทั้งนี้บทความจากผู้นิพนธ์ภายในจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัดทำวารสาร ส่วนบทความจากผู้นิพนธ์ภายนอกจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายใน หรือนอกหน่วยงานที่จัดทำวารสารที่ม่ความเชี่ยวชาญในสาขา และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์

 • PHIKUN JOURNAL

  Pikul Journal ISSN: 0858-527X Accepting high quality articles published in the humanities and social sciences. With the target group are faculty, students and researchers both inside and outside the institution Made to promote and support the publication of academic works in the form of academic articles, research articles, thesis articles And book reviews Which is a body of knowledge in the humanities and social sciences, published 2 issues per year, 1 January - June and 2 July - December

 • MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences

  MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences is an on-line academic journal on the ThaiJO open-access platform.  Original research and academic articles submitted for publication are subjected to a double blinded three-peer reviewer process.  MFU Connexion is a biannual journal, with the first issue published during January-June and the second issue during July-December.

 • Sikkhana

  "Sikkhana: Learning Journal, Faculty of Education, Chiang Mai University" published for academic special education and a resource for disseminating research, theses, and guided reading on special education as well. This is for the result of collaborative learning among professionals, educators, students and other interested parties. Moreover, this journal considerates by the Peer Review Committee.

 • School of Administrative Studies Academic Journal

  วัตถุประสงค์
       1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์และสหวิทยาการด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
       2. เพื่อให้บริการวิชาการเกี่ยวกับการเสนอทางออกในการแก้ปัญหาสังคม
  การพิจารณาคัดเลือกบทความ
       บทความแต่ละบทความที่ตีพิมพ์จะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review) 2 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทความและผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ (Doubleblind Peer Review)
  กำหนดการเผยแพร่
       ฉบับที่ 1  มกราคม - มีนาคม
       ฉบับที่ 2  เมษายน - มิถุนายน
       ฉบับที่ 3  กรกฎาคม - กันยายน
       ฉบับที่ 4  ตุลาคม - ธันวาคม

 • Journal of MCU Palisueksabuddhaghosa Review

  Journal of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Palisueksabuddhaghos Review is dedicated to publish academic work and research in the fields of Religion and Philosophy of Buddhism, Vipassanaphavana, Pali, Sanskrit language, Sociology, Arts, Humanities and Interdisciplinary Studies in Humanities and Social Sciences. All submitted manuscripts must be reviewed by at least two experts via the double-blinded review system.


   

 • The Fine & Applied Arts Journal

  Fine and Applied Arts Journal is an academic journal published twice a year (1st issue January-June, 2nd issue July-December). It aims to promote academic and research articles, review articles, and other creative works on fine arts, which includes visual arts, design, music, performing arts, and other related areas. Articles are refereed by professional peers and approved by the editorial board. Contents and opinions expressed in this journal are of individual contributors and not necessarily those of the editors.

 • Philosophical Vision

  วารสารปรัชญาปริทรรศน์ ได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อ พ.ศ.2538 ซึ่งมีการตีพิมพ์เผยแพร่มาจนถึงปัจจุบัน และกองบรรณาธิการได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับคุณภาพการบริหารจัดการ ตั้งแต่การรับบทความ มีการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการเบื้องต้น ก่อนส่งไปยังผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาประเมินบทความ เพื่อนำสู่เป้าหมายเพื่อขอเข้ารับรองคุณภาพจากศูนย์การอ้างอิงวารสารไทย (tci) ในอนาคตต่อไป


   


   


   


   


   

 • Sukhothai Thammathirat Open University Journal

  Sukhothai Thammathirat Open University Journal  aims to publish articles social sciences related to :  • Art and Culture

  • Economics and Business Administration

  • Law, Politics, and Government

  • Education

  • Community and Social Development

  • Communications and Information


   


  by publish 2 issues per year : June and December.


  All published articles have to be reviewed and   evaluated  of quality from the editorial board on Sukhothai Thammathirat Open University Journal  and at least 2 peer reviewers by double-blinded system.

 • RBRU Journal of Humanities and Social Sciences (online)

  The RBRU Journal of Humanities and Social Science (online) has a policy to publish high quality articles, including academic articles, research articles in the social sciences and humanities. The target group is faculty, students and researchers both inside and outside the institution.

 • Suthiparithat Journal

  Suthiparithat Journal: ISSN: 2730-2717 (online) ISSN: 2730-2709 (print) is the academic journal of Dhurakij Pundit University in the humanity and social science and relevant disciplinary which publishes both research-based and academic-based articles for DPU faculty and external academicians/peers. Publication policy is to publish 4 issues per year of a quarterly issue: Issue No.1 January-March, Issue No.2 April-June, Issue No.3 July-September and Issue No.4 October-December including the special issue (if any).

 • PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research

  PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research (e-ISSN: 2730-3632) is an international double blind peer reviewed journal published half yearly by the Political Science Association of Kasetsart University, Thailand. The aim of PSAKUIJIR is to promote new discoveries in the various disciplines of knowledge, within and across sciences and technologies and humanities and social sciences, which are contributed by researchers and experts from all over the world. Therefore, the editors dedicated to providing a venue for both academics and practitioners to publish their original research articles and reviews in English.

 • THAITESOL Journal

  THAITESOL JOURNAL is published twice a year, in June and December by Thailand TESOL Organization. It is intended to provide a forum for research and the exchange of information including opinion on theory and practice in the teaching of English to speakers of other languages. It is indexed in ERIC and TCI.


  ISSN 2286-8909 (Print)


  ISSN 2697-4614 (Online)

 • RMUTI JOURNAL Humanities and Social Sciences

  วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ISSN 2408-1221 (Print)  ISSN 2672-9342 (Online)


            ซึ่งเป็นวารสารราย 6 เดือน ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม ของทุกปี จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่สังคม และประเทศชาติโดยเน้นบทความ 3 สาขาวิชา ดังนี้
            1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / บริหารธุรกิจและการจัดการ
            2 .สาขาวิชาครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ / จิตวิทยา
            3. สาขาวิชาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


  ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์  บทความวิจัย  และ  บทความวิชาการ


  ภาษาที่รับตีพิมพ์  ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ


  กระบวนการพิจารณาบทความ กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความเบื้องต้น เกี่ยวกับความถูกต้องของรูปแบบทั่วไป ถ้าไม่ผ่านการพิจารณา จะส่งกลับเพื่อทำการแก้ไข ถ้าผ่านจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ต่อ 1 บทความ และเมื่อบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ผู้เขียนจะได้รับหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความ บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ 3 ท่าน โดยที่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อซึ่งกันและกัน (double-blind review)


  * ผู้เขียนต้องศึกษาจากรายละเอียดการส่งบทความและปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำ หากไม่ดำเนินการตามที่แนะนำกองบรรณาธิการขอไม่ดำเนินการให้ตามขั้นตอนวารสารหากผู้เขียนได้รับการตอบรับการตีพิมพ์บทความจากองบรรณาธิการวารสารแล้ว ผู้เขียนต้องทำการสมัครสมาชิกวารสาร เป็นระยะเวลา 1 ปี และหากผู้เขียนขอถอนบทความที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนดำเนินการของวารสาร


  ดาวน์โหลด  แบบฟอร์มการส่งบทความ

 • PTU Journal of Management

  เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความทางวิชาการของนักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษาและ ผู้ทรงภูมิปัญญาระดับท้องถิ่นและสากล ในด้านการบริหารและการจัดการ

 • Rattanakosin Journal of Social Sciences and Humanities

  "Rattanakosin Journal of Social Sciences and Humanities: RJSH", is a peer-reviewed, open-access journal containing original research articles in areas related to Social Sciences and Humanities. RJSH is a forum through which scientists and experts in the fields of Social Sciences and Humanities share and discuss their quality research. Original research articles, as well as review articles and brief papers in multidisciplinary scientific and technological fields are included in the journal. 


  Welcome article submissions from all science and technology research areas including Laws, Political Science and Public Administration, Educational Studies and Linguistics, Applied Art and Creative Work, Tourism and Hospitality Industry Business Administration and Management, ect. 


  Rattanakosin Journal of Science and Technology is published 3 issues a year: Issue1 (January-April), Issue 2 (May-August) and Issue 3 (September-December).


   

 • Political Science and Public Administration Journal Khon Kaen University

  The Political Science and Public Administration, Khon Kaen University [PSPSJ-KKU] (TCI 2, certified from 2020 - 2024) is an academic journal published 2 times a year in June and December. All manuscripts submitted to the PSPAJ-KKU must be reviewed by expert reviewers via a double-blinded review system. We are seeking for an original academic papers, namely research article, review article, book review and other types of academic work written in Thai or English language in the scope of political science, political philosophy and theory, comparative politics, international relations, conflict management, international policy, public administration, public affairs, public policy, public and private management, public finance, human resource management, and the related fields.

 • The Journal of Pacific Institute of Management Science (Humanities and Social Science)

  วารสารวิชาการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดทำขึ้นเป็นปีที่ 5 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว เป็นบทความวิจัยและบทความวิชาการของคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย อีกทั้งผู้ที่สนใจทั่วไปในการจัดทำวารสารวิชาการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ ส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษาตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสนำผลงานวิชาการและงานวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อีกทั้งแขนงวิชา ที่เกี่ยวข้องได้แก่ พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการบริหารธุรกิจ พัฒนาสังคม และการศึกษา

 • Thai Environmental Engineering Journal

  Thai Environmental Engineering Journal : Published 3 times a year


  Journal seeks to provide an interdisciplinary platform for the disseminating of recent research with interesting modernized and useful content, focusing on high quality theory-oriented papers and those highlighting adaptation and practicality in the environmental field. 


  Hence, the papers to be published will be subject to review by experts in the relevant field, so their academic quality and use must be evident.

 • Santapol College Academic Journal

  Santapol College Academic journal (SCAJ)  Have Certified the 4th round of quality certification 2020 - 2024 in the database of the Thai Journal Citation Index Center. TCI 2, Is a journal of the humanities and social sciences, has been made into 2 forms, both published (Print), ISSN 2408-1728 (Print) and electronic format (Online) ISSN 2586-9868 (Online) published research articles (Research Article) And academic articles (Academic Article) aimed to publish such articles in the fields of education, business administration, accounting, marketing, human resource management Digital technology, jurisprudence, political science, public relations Interdisciplinary Management Industrial and technology management Multimedia technology and animation, communication arts, linguistics, promoting agriculture, art, culture and related fields To be a medium for collecting knowledge As well as providing a platform for publicizing the work of university personnel and individuals in all departments Which is scheduled for 6 months or 2 editions per year.


  All articles must be considered by at least 2 qualified experts, experts and authors who do not know each other's names. (Double-Blind Review).

 • Pathumthani University Academic Journal

  Pathumthani University Academic Journal
  PTU Journal
  ISSN 1906-4284
  Address : Editorial of Pathumthani University Academic Journal
  140 Moo 4 Tiwanon Road, Banklang , Muang , Pathumthani 12000
  Phone/Fax 02-975-6947
  E-mail : ptujournal@ptu.ac.th

 • Research and Development Journal

  Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus.  Established journal "research and development" for the opportunity for the scholars. Student teachers Researchers in related fields both inside and outside the country have published research works or works published in the national and international levels. By request the County published in the journal have been grouped into the following 5 Conference. 1. Agricultural and food  2. Education 3. Innovation and Technology 4. Health Sciences  5. Business Administration and Social Sciences  

 • Political Science Review

  The Journal of Political Science Review is an academic publication of the Faculty of Political Science, Thammasat University. It focuses on the academic discussion addressing both theoretical and practical dimension in order to circulate the insights and findings to the wider public, practitioners and academics alike. Hence, the journal aims to make the academic content more accessible and better serves the need of the society while maintaining the academic strength. The Journal of Political Science Review is a peer-reviewed, twice yearly publication: January-June and July-December publication (Print ISSN: 2465-4043).

 • SIAM COMMUNICATION REVIEW

  วารสารนิเทศสยามปริทัศน์เป็นวารสารวิชาการของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  มีนโยบายที่จะให้เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการในรูปแบบบทความวิจัย  บทความวิชาการ บทปริทัศน์หนังสือ (Book Review) และประเด็นปัจจุบันที่ทำการศึกษาซึ่งเกี่ยวข้องกับการสื่อสารของมนุษย์ในทุกลักษณะ ตั้งแต่การสื่อสารภายในบุคคลและระหว่างบุคคล การสื่อสารสาธารณะ และการสื่อสารมวลชน  ไปจนถึงการสื่อสารในระยะไกล  ขอบข่ายของบทความครอบคลุมกิจกรรมการสื่อสารทุกรูปแบบ  อาทิเช่น การหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ สื่อดิจิทัล วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ การสื่อสารการแสดง การสื่อสารการตลาด รวมทั้งสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านนิเทศศาสตร์  และงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยที่วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ในรูปแบบตีพิมพ์ได้เริ่มจัดทำตั้งแต่ปีใด พ.ศ. 2547  และได้เริ่มจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ปีที่ 18 ฉบับที่ 2  


  บทความต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน (Redundant publication) และผู้เขียนบทความต้องไม่ละเมิด(Plagiarism) รวมถึงไม่ลอกเลียนผลงานตนเองโดยมิชอบ (self-plagiarism) และไม่ส่งบทความตีพิมพ์มากกว่าหนึ่งวารสาร (Simultaneous submission) ทั้งนี้ หากเกิดการฟ้องร้องเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับเนื้อหา และข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งที่ปรากฏในบทความ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้แต่งและผู้แต่งร่วมแต่เพียงฝ่ายเดียว


  ประเภทของการ Peer review: double-blind

  โดย 1 บทความ มีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมิน 2 ท่าน
 • SAU Journal of Social Sciences & Humanities

  วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เป็นวารสารที่เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ ในสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจจะนำผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการนำมาเผยแพร่ ซึ่งวารสารดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดทำมาตั้งแต่ปี 2560    ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และได้รับรองจากสภามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เรียบร้อยแล้ว โดยรับตีพิมพ์บทความในสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่สาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ บริหารธุรกิจ พัฒนาสังคมและการศึกษา


  กำหนดออกวารสารทุก 2 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ)                         


  ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน ของทุกปี


  ฉบับที่ 2  กรกฎาคม - ธันวาคม  ของทกปี


   วัตถุประสงค์


            เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนิสิตนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสนำผลงานวิชาการและงานวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อีกทั้งแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ บริหารธุรกิจ พัฒนาสังคมและการศึกษา


  อัตราค่าสมาชิก


  สามัญรายปี (ปีละ 2 ฉบับ) 500 บาท


  เจ้าของวารสาร


  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์


   รูปแบบการดำเนินการกลั่นกรองบทความ


   กองบรรณาธิการได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำวารสาร ตั้งแต่การคัดเลือกบทความโดยกองบรรณาธิการตรวจสอบรูปแบบก่อนนำส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณากลั่นกรองบทความ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความละ 2 ท่านต่อบทความ และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ และในการประเมินใช้รูปแบบผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมิน

 • Pañña Panithan Journal

  วารสารปัญญาปณิธาน เป็นวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย เลขมาตรฐานสากล ISSN : 2672-9679 (Print) และ ISSN : 2697-5122 (Online) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนิสิตนักศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษา ภาษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ  (Double blind peer-reviewed)  เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยรับพิจารณาตีพิมพ์ต้นฉบับของบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับคือ ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน / ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม (ราย 6 เดือน) ผลงานที่ส่งมาจะต้องไม่เคยเสนอหรือกำลังเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน

 • The Academic Journal: Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhonsawan Rajabhat University

       


  ข้อมูลเบื้องต้น
  วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นวารสารวิชาการ ฉบับภาษาไทยที่รวบรวมบทความประเภทต่าง ๆ ดังนี้
         บทความวิชาการ คือ บทความที่นำเสนอความรู้ทางวิชาการ กลุ่มเป้าหมายคือ นิสิต นักศึกษา และนักวิชาการ
         บทความวิจัย คือ รายงานผลงานวิจัยใหม่ที่มีองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน 
          บทความปริทรรศน์ คือ เป็นบทความที่รวบรวมความรู้จากตำรา หนังสือ วารสารใหม่ หรือจากผลงานและประสบการณ์ของผู้นิพนธ์มาเรียบเรียงขึ้น โดยมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจารณ์เปรียบเทียบกัน


  วัตถุประสงค์ของวารสารวิชาการ
  วัตถุประสงค์ของวารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้แก่
        เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเชิงวิชาการ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สาธารณชนและแวดวงวิชาการ


  การจัดพิมพ์
        วารสารจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ระหว่างมกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม
  อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิชาการ
       ค่าตีพิมพ์บทความวิชาการที่เป็นภาษาไทย บทความละ 3,500 บาท
       ค่าตีพิมพ์บทความวิชาการที่เป็นภาษาอังกฤษ บทความละ 4,500 บาท

 • SUIC International Journal

  SUIC International Journal is an academic journal of Silpakorn University International College (SUIC). It aims to create a platform for students, researchers, faculty members, and professional leaders to publish their works for academic and professional development.

 • SIKKHA Journal of Education

  Focus & Scope


        SIKKHA Journal of Education is a platform for researchers, academics, professionals, students and interested people to publish their works written either in Thai or English in the areas of  Teaching and Learning, Educational Administration, Curriculum and Instruction, Early Childhood Education, General Science Teaching,  Educational Technology and Computer, Linguistics, Applied Linguistics, Communication Arts, Laws and other related areas in the field of  Humanities and Social  Sciences  which are written in  the form of original research and academic articles, recompiled research and academic  articles  presented at a conference  proceedings and  book reviews.


  Publication Date2  Volumes /Year  :  Vol. 1  (January- June ) Vol. 2  (July-December) 


           All articles are required to be reviewed and evaluated by at least 2 peer reviewers  before being published. If the manuscripts are written by  internal authors, their manuscripts  must be evaluated by external reviewers only. The Journal operates with a so called “double-blind” peer review policy. This means that the reviewers of the paper won't get to know the identity of the author(s), and the author(s) won't get to know the identity of the reviewer.

 • Thailand and The World Economy

  Thailand and The World Economy (TWE) (formerly Thammasat Economic Journal) first published in 1983, provides contemporary, rigorous, and insightful analysis of a wide range of topics in economics and political economy relating to Thailand, as well as her economic relations with the rest of the world. The journal also welcomes papers from other countries whose experience provides policy lessons for the Thai economy. Oriented at both researchers and policy-makers, the journal seeks to reconcile the ideals of relevance, methodological rigour, and accessibility.  The journal publishes 3 issues a year: No.1, January-April; No. 2, May-August; No. 3, September-December.  TWE is currently indexed in the Tier1-Thai-Journal Citation Index (TCI), the ASEAN Citation Index (ACI).  The journal has adopted a double-blind reviewing policy whereby both the author(s) and referees remain anonymous throughout the process.

 • Phetchabun Rajabhat Journal

  วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร เป็นวารสารวิชาการที่เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา บริหารธุรกิจและการจัดการโดยนําเสนอในรูปแบบ
     1. บทความวิชาการ
     2. บทความหรือผลงานวิจัยที่ทําเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     3. ผู้นําเสนอบทความเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยและ


  กำหนดเผยแพร่    ปีละ 2 ฉบับ         ฉบับที่ 1  มกราคม –  มิถุนายน
                                                         ฉบับที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม
  ISSN : 0859-8185
  Online ISSN : xxxx-xxxx

 • PAṆIDHĀNA JOURNAL

  วารสารปณิธาน ก่อตั้งขึ้นโดยภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนทักษะทางวิชาการ มีขอบเขตการตีพิมพ์เนื้อหาเน้นบทความด้านปรัชญา (Philosophy) และศาสนา (Religion) เป็นหลัก และด้านวรรณกรรม (Literature) วัฒนธรรม (Culture) และภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) ที่สัมพันธ์กับปรัชญาและศาสนา ในรูปแบบผลงาน 4 ประเภท  คือ (1) บทความวิจัย  (research article)  (2) บทความวิชาการ  (academic article) (3) บทความปริทัศน์  (review article)  (4) บทวิจารณ์หนังสือ (book review) รับบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อนและต้องไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น ตีพิมพ์ทั้งสอง 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้กระบวนการพิจารณาบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 ท่านเป็นผู้ประเมินบทความ ซึ่งผู้ประเมินบทความและผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อกันและกัน (Double-blind peer review)  กำหนดการตีพิมพ์และเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ทุกๆ 6 เดือน  ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) และ ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม)


   


 • RMUTP Research Journal Humanities and Social Sciences


  RMUTP Research Journal Humanities and Social Science is the official journal of the Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. The principal purpose of the journal is to publish scholarly work in the social sciences related researches such as Education, Language and Linguistics, Thai Studies, Literature, Information Science, Communication Arts, Sociology, Economics, Accounting and Business Administration. The journal plans to publish 2 issues per year; no. 1 in January - June and no. 2 in July - December. You can submit articles via system of Thai Journals Online (ThaiJO).


  Note RMUTP Research Journal Humanities and Social Science are not participating in Thai-Journal Citation Index (TCI).

 • Sisaket Rajabhat University Journal

  The Graduate School of Sisaket Rajabhat University has created an academic Sisaket Rajabhat University Journal, which is a journal that publishes research and academic articles covering Economics, Business Administration, Education, Psychology and Humanities, and Social Sciences. The journal publishes 3 issues a year: No. 1, January-April; No. 2, June-September; No. 3, October-December.


  All articles are evaluated by reviewers to consider content, screening, and evaluate articles according to criteria. This journal has adopted a double-blind reviewing policy whereby both the referees and author(s) remain anonymous throughout the process. The article must never have been published in another journal before. Articles are considered to be published as the responsibility of the author or owner of the work.


  The editorial team is committed to improving the quality of journals to meet standards and as a source of academic publications and research to improve the quality of local academics to be international.

  Print ISSN : 1906-0327


   

 • PAYAP UNIVERSITY JOURNAL

  วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นวารสารวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิชาการและบทความผลงานวิจัยหรือบทความวิจัย เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ความรู้จากผลงานวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่แลกเปลี่ยนด้านวิทยาการความรู้ระหว่าง อาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักวิชาการอิสระทั้งของรัฐและเอกชนตลอดจนบุคคลทั่วไป โดยเปิดโอกาสให้เผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพในอันที่จะก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ 


  Publisher : วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ (PAYAP UNIVERSITY JOURNAL) 


  Publication scheduled : กำหนดการตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ 
       ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน กำหนดออก กรกฎาคม
       ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม กำหนดออก มกราคมปีถัดไป 


  ISSN 0857-4677 (Print)
  ISSN 2651-1606 (Online)
   ***สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ สามารถส่งบทความโดยผู้เขียนลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ Thaijo 2.0 เพื่อดำเนินการ ส่งบทความ และ แบบเสนอบทความ (Download DOC / PDF ) ทางออนไลน์ผ่านระบบ ที่ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pyu/about/submissions หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ โทร. 053 851478, 053 241255 ต่อ 344, 338

 • SSRU Graduate Studies Journal

  SSRU Graduate Studies Journal Online ISSN: 1906-3849, Print ISSN: 2408-1620

 • Sarasatr

         Sarasatr academic journal, Faculty of Architecture Chulalongkorn University was established to publish articles from Faculties members, researchers, post graduate students for pioneering new knowledge and to be an important power for the development of academic and profession.


  -------------------------------------------------------------------------------------


  - Sarasatr academic journal welcome articles in field of


         1. Environmental design


         2. Urban design


         3. Regional and city planning


         4. Landscape architecture


         5. Architecture


         6. Interior Architecture


         7. Industrial design


         8. Housing development


         9. including articles of Energy conservation, Evironment and Ecology, History, Art and culture, and other articles which involved with Architecture. 


  -------------------------------------------------------------------------------------


  - Sarasatr academic journal publish 4 issues per year, release in April, July, October, December (Check schedule on Announcement page)


  -------------------------------------------------------------------------------------


  - Every article has 2 peer reviewers with double blinded method.


  -------------------------------------------------------------------------------------


  - Sarasatr academic journal was managed by editorial board. (click https://www.tci-thaijo.org/index.php/sarasatr/about/editorialTeam)


  -------------------------------------------------------------------------------------


  - Authors have to check the Sign in method, Registration form, and Manuscript template here. (click https://www.tci-thaijo.org/index.php/sarasatr/format


                --- Sign in manual (click https://drive.google.com/file/d/1XATzpLf3CXw-sGkzmB7KMH_Wv91nyEME/view?usp=sharing)


                --- Registration form* (click https://drive.google.com/file/d/1ILa6ukfu2v7BeeKn3oLVUdHrslBuHDWK/view?usp=sharing)


                --- Manuscript template* (click https://drive.google.com/file/d/1cLgTltL1xA9W51uOKrwM8lIGRnCRptJA/view?usp=sharing)


  -------------------------------------------------------------------------------------


  * need to follow the requirements


  ** Authors have to, sign in and send the registration form with payment in JPEG (.jpg), reply in comments for the editor box (tab 1.start) before click save and continue to upload submission (tab 2.)


  *** Sarasatr academic journal use old ISSN (1685-5299) in Vol.2561 issue 1 then keep continue with new ISSN (2630-0141) in Vol.2561 issue 2.


  -------------------------------------------------------------------------------------

 • Rajabhat Rambhai Barni Research Journal

  วารสารวิจัยรำไพพรรณี เป็นวารสารระดับชาติที่ผ่านการรับรองผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 (พ.ศ.2563-2567) จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก นักวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอกต่างๆ สู่สาธารณชน
  รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ได้นำผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ เปิดรับบทความวิจัยใน สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงสหวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและชุมชโดยจัดทำเป็นวารสารราย 4 เดือน เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) จำนวน 20 บทความ ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม)  จำนวน 20 บทความ   ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม)  จำนวน 20 บทความ โดยบทความที่ตีพิมพ์ทุกบทความผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewed)  ในสาขาวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ double-blinded review

 • Quality of Life and Law Journal

              เป็นวารสารที่มุ่งเน้นเฉพาะวิชาการทางด้านสังคมสุขภาวะและคุณภาพชีวิต รวมถึงวิชาการทางด้านกฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ ตลอดจนสหวิทยาการ และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรค์สร้างสังคมสุขภาวะ ทั้งนี้เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบของวารสารวิชาการ และเพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  • วัตถุประสงค์
        1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ผลงานวิจัย ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในทางวิชาการด้านกฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ตลอดจนสหวิทยาการและมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรค์สร้างสังคมสุขภาวะ
        2. เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางด้านสังคมสุขภาวะและคุณภาพชีวิต รวมถึงวิชาการทางด้านกฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ ตลอดจนสหวิทยาการและมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรค์สร้างสังคมสุขภาวะของคณาจารย์ นักวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
        3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบันได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
        4. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบของวารสารวิชาการ
        5. เพื่อให้เป็นเอกสารประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

 • Rajamangala University of Technology Tawan-ok Social Science Journal

  Rajamangala University of Technology Social Science Journal is a journal published various research articles about social sciences and humanities. The journal aims at publishing and promoting a variety of research work focusing on social sciences and humanities. The main results are to make full use of the research findings, to develop researh quality up to meet international standard requirement, and to promote researchers to conduct creative work. In addition, it enhances the researchers' opportunities to exchange any ideas, concepts, and even innovations. The journal has been published two issues per year: January - June Issue and July - December Issue.


   


  ----------------------


  ประกาศกองบรรณาธิการ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ และขั้นตอนการออกหนังสือตอบรับการตีพิมพ์บทความ ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564

 • Suratthani Rajabhat Journal

          Suratthani Rajabhat Journal is a journal that publishes academic articles, research articles, review articles, book reviews, and editorials. There are 2 issues per year: January-June and July-December. Articles must be prepared correctly in accordance with academic journals and through the consideration from 2 experts in the areas with a double blinded review.


          Suratthani Rajabhat Journal  receive the articles consisting of 3 subject areas as follows :


  Political Science


  Interdisciplinary work


  Public Administration, and other sciences associated work


           Suratthani Rajabhat Journal having publication frequency 2 issue per year that is January – June and July – December


          Types of articles is Academic articles, research articles, review articles, and book reviews, both Thai and English

 • Public Health Policy and Laws Journal

  Journal of Social Sciences: Policy and laws related to health / medicine and public health 


  The Thai journal to promulgate public health policy, health system and laws, knowledge for wisdom of the land: a transdisciplinary approach to practice and public health advocacy.

 • rEFLections

  rEFLections is a double-blind refereed English language journal devoted to research in applied linguistics and English language teaching. It is published twice a year and is sponsored by School of Liberal Arts, King Mongkut's University of Technology Thonburi.  rEFLections has two formats: print (ISSN 1513–5934) which was first published in 2001, and electronic (ISSN 2651-1479), starting in 2018.

 • Thammasat Law Journal
  The Faculty of Law, Thammasat University, publishes the Thammasat Law Journal with the aim to dissem- inate, in the form of a scholarly journal, academic knowledge that falls within the scope of law or may be related to law, covering topics that are interesting and useful from both theoretical and practical aspects.It is also aimed to encourage authors from both within and outside the academia to publish scholarly works to the general public.
 • STOU Education Journal

            สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชริเริ่มจัดทำวารสารทางวิชาการของสาขาวิชา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เพื่อให้เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (2 ฉบับ/ปี) ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการ โดยที่ผลงานวิชาการดังกล่าวต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น ทั้งนี้ทุกบทความจะได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ และจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนอย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความ โดยการประเมินเป็นแบบปกปิดรายชื่อทั้งผู้ประเมินและผู้เขียนบทความ (Double-Blind Peer Review)
  Print ISSN: 1905-4653
  Online ISSN: 2697-6234

 • Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University

  Research and Development journal SuanSunandhaRajabhat University


  ISSN (Print): 2229-2802


  E-ISSN: 2697-634X


  Launched year: 2000


  Language: Thai and English


  Publication fee: Free of Charge


  Peer Review: Double-blind


  Issues per year: 2 Issues


  - January-June


  - July-December


  Aims and scope


  Research and Development journal SuanSunandhaRajabhat University is published 2 Issues (January-June and July-December) by the Institute of Research and Development of SuanSunandhaRajabhat University. 


  Owner Journal: Institute of Research and Development of SuanSunandhaRajabhat University


  Indexed and Abstracts


  Research and Development journal SuanSunandhaRajabhat University, is indexed in the Thai-Journal Citation Index Centre (TCI), Google Scholar, ASEAN Citation Index (ACI)

 • Sripatum Review of Humanities and Social Sciences

  วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Sripatum Review of Humanities and Social Sciences) เป็นวารสารระดับชาติที่ออกปีละ 2 ฉบับ  ซึ่งปัจจุบันอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) กลุ่มที่ 1 และมีค่า Impact Factor โดยวารสารศรีปทุมปริทัศน์ เกิดมาจากปณิธานของมหาวิทยาลัยศรีปทุม คือ “ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม” และปรัชญาที่ว่า “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” โดยมุ่งหวังว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลทางการวิจัยและทางวิชาการระดับชาติทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนนิสิตและนักศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก และผู้สนใจทั่วไป


   

 • Southeast Bangkok Journal

  Focus and Scope


  Southeast Bangkok Journal (Humanities and Social Sciences) accepts publishing research article, academic articles, article reviews, book reviews in the following areas:  • Business Administration, Accounting, Management

  • Economics, Finance and Banking

  • Social Sciences, Education, Liberal Arts, Political Sciences and Laws

  • Interdisciplinary field in Humanities and Social Sciences


  Peer Review Process  • All articles are peer-reviewed with at least 2 reviewers (Double Blind)


  Publication Frequency


  Periods of Publication: twice a year (2 issues a year)  • First issue: January-June

  • Second issue: July-December


  Sources of Support  • Production and dissemination: Research and Academic Services, Southeast Bangkok College

  • Further information please contact 02-744 7356-65 Ext. 186,187, E-mail : sbjournal@southeast.ac.th

 • Phuket Rajabhat University Academic Journal

  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีนโยบายเพื่อส่งเสริมงานวิชาการและวิจัยจึงจัดทำ "วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต" เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงาน การแลกเปลี่ยนความรู้ และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการและวิจัยแก่คณาจารย์ นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป โดยฉบับปฐมฤกษ์ได้เผยแพร่ในปีพ.ศ.2548 


  บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฯ เป็นบทความที่มีคุณภาพทางวิชาการและผ่านการพิจารณาประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ จึงทำให้วารสารฯ ปัจจุบันเป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และดำเนินการพัฒนาคุณภาพเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่องต่อไป

 • Ratthaphirak Journal

  วารสารรัฏฐาภิรักษ์ (Ratthaphirak Journal) เป็นวารสารวิชาการของวิทยาลัยป้องกันราชาอาณาจักร (National Defence College) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (National Defence Studies Institute) มีวัตถุประสงค์จะตีพิมพ์บทความในลักษณะ บทความวิชาการที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของชาติในเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีและการสื่อสาร โดยเขียนเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ และต้องเป็นบทความที่มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในเชิงทฤษฎี หลักการ หรือแนวความคิด และ / หรือการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ โดยมีกำหนดเผยแพร่ ปีละ ๓ ฉบับ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – เมษายน) ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม – สิงหาคม) และฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม)

 • Ph.D. in Social Sciences Journal

  Ph.D. in Social Sciences Journal aim to support and publish academic article in many field such as Sociology, Political Science, Laws, Educational Administration, Educational Research, Educational Technology, Industrial and Organizational Psychology, Counseling Psychology, Business Administration, and Economics.

 • Suranaree Journal of Social Science

  Suranaree Journal of Social Science (SJSS) is a biannual (June and December) official publication of Suranaree University of Technology. The journal aims to provide a medium for the dissemination of advances and knowledge in social science and humanities.


  Suranaree Journal of Social Science (SJSS) has a strong determination to promote scholarly, state-of-the-art, and applicable research works in the fields of Social Sciences, Linguistics, Applied Linguistics & Education, Management and Information Technology.


  SJSS publishes peer-reviewed articles, both as hard copies and online. It publishs 2 issues per year (June & December) by Institute of Social Technology, Suranaree University of Technology, Thailand.


  Print ISSN: 1905-9329


  Online ISSN: 2651-088X

 • Thammasat Journal of History

  Thammasat Journal of History is a biannual academic journal (2 issues per year: January-June on First, July-December on  Second), both print and online versions, and have online-only publications from 2020 onwards, published by department of History, Philosophy and English Literature. The journal aims to provide a forum for academics to present their works, written in Thai or English, on humanities and social sciences in issues pertaining to historical studies. Our objective is to encourage academic exchanges as well as development.


   


  Thammasat Journal of History has been certified by and included in Thai-Journal Citation Index Centre - TCI

 • Panyapiwat Journal

  Panyapiwat Journal  ISSN 2651-1088 (Online)


  Panyapiwat Journal has been published on a continuous basis since B.E. 2552 (A.D. 2009).  It has been certified by the Thai Journal Citation Index Centre (TCI 1) as being in the First Group of Journals in Humanities and Social Sciences.  It has also been selected as a Thai journal to be included in the ASEAN Citation Index (ACI).


     - Scope of contents comprises the fields of Business Administration, Management science, Liberal Arts, Education, Communication Arts, and Other related fields.


     - Types of academic work comprise Research Article, Academic Article, Book Review, and General Review Article.


     - Languages of academic work: Articles written in either Thai or English languages are accepted for publication.


  Frequency of Publication:  Three issues / year


  The first issue: January - April


  The second issue: May - August


  The third issue: September - December

 • Parichart Journal, Thaksin University

  Parichart Journal


  Print  ISSN            0857-0884
  Online  ISSN         2651-0804 
  Last updated      7 August 2018

 • Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences

  This journal is aimed to publish both research and academic articles conducted by lecturers as well students of Princess of Naradhiwas University, academics, alumni, the general public whose are economy, business administration, education, psychology, social sciences, law, political science, public administration, communication arts, mass media, anthropology, Archaeology, demography, arts, liberal arts, interdisciplinary humanities and social sciences which must be original.         

 • Rajabhat Maha Sarakham University Journal

  Policies:


  1. To support academic works of university personnel and the general public.
  2. Disseminate academic works of university personnel and the general public.
  3. Establish the communication channel for correctly knowledge between academics, researchers and people who interested in the development of local and global wisdom.


   


  Scope:


  The RajabhatMahaSarakham University Journal is an academic journal that disseminate academic and research articles covering in the humanities and social sciences. The subjects that published are education, economics, business administration and management, political science, public administration, law, linguistics, psychology and interdisciplinary in humanities and social sciences, in the form of :


  1. Academic articles, orreview articles.
  2. Research articles which are the part or overall,of the completed research results.
  3. Book review.


  Objectives:


  1. To disseminate quality academic and research articles.
  2. To promote the creation and exchange of knowledge in the humanities and social sciences.
  3. To be able to apply knowledge for widely reference and use for people who interested.
  4. To be a forum to present academic works of university personnel and the general public.


  Owner:       RajabhatMahaSarakham University


  Advisors:


  1. Assoc.Prof.Dr.SomjetPhusri      Chairman of RMU Council
  2. Assoc.Prof.Dr.NirutTuengnak   President of RajabhatMahaSarakham University
 • Silpakorn University Journal


  วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร


  เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ของนักวิชาการทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และส่งเสริมให้นักวิชาการและผู้สนใจได้นำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบของบทความวิจัยและบทความวิชาการที่มีคุณภาพ


  ISSN (Online): 2586-8489
  ภาษา: ภาษาไทย
  จำนวนฉบับต่อปี: 6 ฉบับต่อปี (มกราคม - กุมภาพันธ์, มีนาคม - เมษายน, พฤษภาคม - มิถุนายน, กรกฎาคม - สิงหาคม, กันยายน - ตุลาคม, พฤศจิกายน - ธันวาคม)


  Silpakorn University Journal


  The journal features articles and research note/articles in the fields of Social Sciences, Humanities and Arts. Its aim to encourage and disseminate scholarly contributions by the University’s faculty member and researchers. Well researched, innovative works by other scholars are welcome. Our mission is to promote awareness of and compatibility with the dynamics of study area among researchers, academicians and professors.


  ISSN (Online): 2586-8489
  Language: Thai
  Issue per year: 6 Issues (January-February, March-April, May-June, July-August, September-October, November-December)


   


  ขอแจ้งการปรับหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพบทความ


  วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal) ขอแจ้งปรับหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพบทความ ดังนี้


  บทความที่ Submit เข้ามาในระบบ TCI-ThaiJo ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป วารสารจะปรับหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพบทความ โดยให้มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 3 คน จากหลากหลายสถาบัน เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 เพื่อให้ผู้เขียนสามารถนำผลงานไปใช้ในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการได้


  ขอแจ้งการปรับอัตราค่าตอบรับการตีพิมพ์บทความในวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร


  วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Journal) ขอแจ้งปรับอัตราค่าตอบรับการตีพิมพ์บทความ สำหรับบุคคลภายนอก และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในอัตราใหม่ ดังนี้


         1. บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร                                    อัตราบทความละ 4,000 บาท


         2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง)


             2.1 อาจารย์ และเจ้าหน้าที่                                                    อัตราบทความละ 1,500 บาท


             2.2 นักศึกษา (ระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา)       ไม่เสียค่าใช้จ่าย


  ทั้งนี้ ทางวารสารจะเก็บค่าตอบรับการตีพิมพ์ดังกล่าว หลังจากที่บทความได้รับการตอบรับ (accept) ให้ตีพิมพ์ลงในวารสารแล้ว โดยมีผลตั้งแต่บทความที่ Submit เข้ามาผ่านระบบ TCI-ThaiJo ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

 • ROMPHRUEK JOURNAL
  Romphruek Journal, produced by Krirk University is an academic journal supporting the dissemination of knowledge in humanitie and social sciences . Our particular areas of interest are Management, Social Sciences, Law and Liberal Arts. The journal has been published and distributed more than three decades. It's highlights are the specific content related to changable factors affecting the quality of life and Thai society. Through the quality research, new broader social development is intened to be applied to evolve the academic community . In addition, the importance of expanding original knowledge gained from professors, researchers, academics and students are recognized in order to induce Thai scociety towards Knowledge Based Society.


 • Political Science and Public Administration Journal

  วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งมีเนื้อหาทางด้านรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง การระหว่างประเทศ และรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งนี้ จะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน (Redundant publication) และผู้เขียนบทความต้องไม่ละเมิดหรือคัดลอกผลงานของผู้อื่น (Plagiarism) รวมถึงไม่ลอกเลียนผลงานตนเองโดยมิชอบ (self-plagiarism) และไม่ส่งบทความตีพิมพ์มากกว่าหนึ่งวารสาร (Simultaneous submission)


  บทความที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากกองบรรณาธิการเบื้องต้น จะถูกนำส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 คน พิจารณา ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
  ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 โดยใช้ระบบ Double-blind peer review (ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้เขียน และผู้เขียนไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา) ทั้งนี้ สำหรับบทความประเภทบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) ซึ่งเป็นบทความประเภท Non Peer Review Content กองบรรณาธิการจะเป็นผู้พิจารณาคุณภาพบทความ หรืออาจพิจารณานำส่งบทความให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 คน เป็นผู้พิจารณาคุณภาพบทความตามความเหมาะสม (โดยหากเป็นการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ กองบรรณาธิการจะพิจารณาจากความเชี่ยวชาญที่ตรงกับสาขาของบทความเป็นหลัก ผู้พิจารณาบทความ และผู้เขียน อาจมีต้นสังกัดเดียวกันหรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ดี การประเมินคุณภาพบทความจะดำเนินการโดยปิดบังชื่อผู้เขียน และผู้พิจารณาบทความ)


  วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม)
  และเผยแพร่ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบตีพิมพ์ (Print) และ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)

   


  ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/polscicmujournal โดยไม่มี
  ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ (page charge)

 • RMUTL Journal of Business Administration and Liberal Arts

  RMUTL Journal of Business Administration and Liberal Arts is a double-blind peer-reviewed journal published by the Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna (RMUTL), Thailand. The journal aims at disseminating practical knowledge which is acquired from research work in the fields of business administration, liberal arts, social sciences, and humanities. It invites submissions of research articles and academic articles from teachers, researchers, scholars, students and the general public worldwide. The submitted articles will be reviewed by at least two reviewers.


  RMUTL Journal of Business Administration and Liberal Arts publishes two volumes annually: one is issued in June and the other in December. The journal provides both a print version and an online version.

 • Ratchaphruek Journal

  วารสารราชพฤกษ์จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ และการวิจัยในรูปของบทความวิชาการหรือบทความวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของอาจารย์/ผู้ทรงคุณวุฒิ และเปิดโอกาส ให้อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้แสดงผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา  โดยได้มีการจัดทำเป็น 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)  ทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนี้ ต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องกับบทความที่ได้รับการตีพิมพ์  โดยมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินบทความอย่างน้อย 2 ท่าน ในการพิจารณาบทความ 1 เรื่อง โดยมีรูปแบบการกลั่นกรองบทความก่อนลงตีพิมพ์ (Peer reviews)  แบบผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind peer review)


  ISSN 1905-1344 (Print)
  ISSN 2651-1835 (Online)

 • Ramkhamhaeng Law Journal

            วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ ได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ ISSN 2286-8518 (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2651-1827 (Online) โดยในรูปแบบตีพิมพ์ (Print) ได้เริ่มดำเนินการจัดทำปี พ.ศ.2555 และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ได้เริ่มดำเนินการจัดทำปี พ.ศ.2559


             จริยธรรมของการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานสำหรับการดำเนินงานของวารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ (Publication Ethics)


             เพื่อให้การสื่อสารทางวิชาการเป็นไปอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานการตีพิมพ์นานาชาติ กองบรรณาธิการวารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ จึงได้กำหนดจริยธรรมของการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานสำหรับการดำเนินงานของวารสาร ตามบทบาทหน้าที่ดังนี้


               1. หน้าที่และความรับผิดชอบของบรรณาธิการ (Duties of Editors) 


               1.1 บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาและตรวจสอบคุณภาพของบทความ เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่บทความในวารสารที่ตนรับผิดชอบ


               1.2 บรรณาธิการจะต้องมีการตรวจสอบบทความในเรื่องการคัดลอกผลงานของผู้อื่น (Plagiarism) และการคัดลอกผลงานของตนเอง (Self-Plagiarism) ในบทความอย่างจริงจัง โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เชื่อถือได้ และเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ เพื่อให้แน่ใจว่าบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารไม่มีการคัดลอกผลงาน


               1.3 หากในระหว่างกระบวนการประเมินบทความ บรรณาธิการตรวจพบการคัดลอกผลงาน บรรณาธิการจะต้องหยุดกระบวนการประเมิน และติดต่อผู้นิพนธ์หลักทันที เพื่อขอคำชี้แจง เพื่อประกอบการ “ตอบรับ” หรือ “ปฏิเสธการตีพิมพ์” การตีพิมพ์บทความนั้นๆ


               1.4 บรรณาธิการต้องหยุดกระบวนการประเมิน และติดต่อผู้นิพนธ์หลักทันที เมื่อตรวจพบการคัดลอกผลงานในระหว่างกระบวนการประเมินบทความ เพื่อขอคำชี้แจงและประกอบการ “ตอบรับ” หรือ “ปฏิเสธการตีพิมพ์” การตีพิมพ์บทความนั้นๆ


               1.5 ในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้นิพนธ์ และผู้ประเมินบทความแก่บุคคลอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง


               1.6 ในการคัดเลือกบทความตีพิมพ์ บรรณาธิการต้องตัดสินใจเลือกบทความหลังจากผ่านกระบวนการประเมินบทความแล้ว โดยพิจารณาจากความใหม่ ความสำคัญ ความชัดเจนของเนื้อหาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสารเป็นสำคัญ


               1.7 บรรณาธิการต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์และผู้ประเมิน


               1.8 บรรณาธิการต้องตีพิมพ์บทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่แหล่งตีพิมพ์อื่น


               2. บทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ์ (Duties of Authors)


               2.1 ผู้นิพนธ์ต้องรับรองว่าผลงานที่ส่งมาตีพิมพ์นั้นนั้น เป็นผลงานใหม่และไม่มีการส่งให้วารสารอื่นพิจารณาตีพิมพ์ในช่วงเวลาเดียวกัน


               2.2 ผู้นิพนธ์จะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลทุกครั้ง ให้ปรากฏในผลงานของตน หากมีการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ในผลงานของตน รวมทั้งจัดทำรายการอ้างอิงท้ายบทความ


               2.3 ผู้นิพนธ์ต้องเขียนบทความวิชาการหรือบทความวิจัยโดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดของวารสารนี้ และถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนดไว้ใน “คำแนะนำการตีพิมพ์”


               2.4 ผู้นิพนธ์ร่วม (Co-author) ทุกคนที่มีชื่อปรากฏในบทความ จะต้องเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการเขียนบทความวิชาการหรือบทความวิจัยจริง


               2.5 ผู้นิพนธ์ต้องรายงานข้อเท็จจริงและผลที่เกิดขึ้นจากการทำวิจัย โดยไม่ควรมีการบิดเบือนข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ


               2.6 ในกรณีที่เป็นบทความวิจัย ผู้นิพนธ์ต้องระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนในการทำวิจัยนี้


               3. บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ (Duties of Reviewers)


               3.1 เมื่อผู้ประเมินบทความได้รับบทความจากบรรณาธิการวารสาร และผู้ประเมินบทความทราบอยู่แล้วว่า ตนเองอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์ เช่น เป็นผู้ร่วมโครงการ หรือรู้จักผู้นิพนธ์เป็นการส่วนตัว หรือเหตุผลอื่นๆ ที่อาจทำให้ไม่สามารถให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างอิสระในทางวิชาการได้ ผู้ประเมินบทความควรแจ้งให้บรรณาธิการวารสารทราบและปฏิเสธการประเมินบทความนั้นๆ


               3.2 ผู้ประเมินบทความควรประเมินบทความในสาขาวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญโดยพิจารณาความสำคัญของเนื้อหาในบทความที่จะมีต่อสาขาวิชานั้นๆ คุณภาพของการวิเคราะห์ และความเข้มข้นของผลงาน โดยไม่ควรใช้ความคิดเห็นส่วนตัวที่ไม่มีข้อมูลทางวิชาการรองรับมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินบทความหรืองานวิจัยนั้นๆ


               3.3 หากผู้นิพนธ์มิได้อ้างถึงผลงานวิจัยที่สำคัญๆ และสอดคล้องกับบทความเข้าไปในการประเมินบทความผู้ประเมินบทความต้องระบุเข้าไปในบทความที่กำลังประเมินด้วย เพื่อให้บทความเกิดคุณค่าในเชิงวิชาการเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ หากมีส่วนใดของบทความที่มีความเหมือน หรือซ้ำซ้อนกับผลงานชิ้นอื่นๆ ผู้ประเมินบทความต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบด้วย


               3.4 ในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความผู้ประเมินบทความต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลบางส่วนหรือทุกส่วนของบทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาแก่บุคคลอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง

 • Ramkhamhaeng University Journal Humanities Edition

  Publication and Publishing Policy


          1. To disseminate the academic and research results of professors, researchers and scholars in the humanities, social sciences and related fields including history, religion, philosophy, communication science, library science Information science, language, literature, culture, sociology, anthropology and social development.
          2. To be a medium for exchanging knowledge and opinions of professors, academics, researchers and interested people in the humanities, social sciences and related fields.


  Print ISSN: 0125-300X


  Online ISSN: 0857-6785

 • Rajabhat Chiang Mai Research Journal

  Rajabhat Chiang Mai Research Journal is a Journal to support academic work for society   
       Aim and scope to publish articles that are beneficial to society or locality in Social Sciences & Humanities, with 5 sub-subject. 1) General Social Sciences  2) Development 3) Education 4) Political Science and International Relations  5) General Business, Management and Accounting , which can be shown that it is able to solve problems or improve society, community and locality. Moreover, it clearly brings benefits, or changing in awareness and perception of problems and solutions of community and locality, with research elements that indicate the spatial change condition of community and society. It is the participatory research and accepted by society. It is the research that uses knowledge or proficiency, which transforming in the better way, or it can be anticipated. Evaluate changing results and propose guidelines for social development, community and local to be sustainable.


  Journal format  1. Issued 3 editions per year:
   1stedition January – April,
   2ndedition May - August
   3rdedition September – December

  2. Published articles must be considered by 2 experts per subject. Whereas, the experts do not know the names of the authors, and the authors do not know the names of the experts (Double-blind Peer Review)

  3. Chiang Mai Rajabhat Research Journal has created 2 forms:
   - Publication format (Print) published the first issue year 2000 to 2019 ISSN 1513-8410 (Print)
   - Electronic format (Online) published since 2018 (Year 19, 1st Issue), ISSN 2651-2068 (Online)

 • Research Journal Phranakhon Rajabhat : Social Sciences and Humanity

  วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบวารสารเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการและเป็นสื่อกลางและบุคคลทั่วไปที่น่าสนใจโดยการจัดระเบียบวารสารรายเดือน 6 เผยแพร่ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายนและฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม


  Print ISSN : 2286 - 7171


  Online ISSN :  2672 - 9024

 • Research and Development Journal, Loei Rajabhat University

  Research and Development Journal, Loei Rajabhat University (LRUJ) is a national journal promoting and publicizing quality academic articles, thesis articles and research articles from scholars, lecturers, and students in the fields of humanities and social sciences and interdisciplinary in humanities and social sciences. Its span includes anthropology, communication arts, journalism, economics, business administration and management, history, jurisprudence, political science, sociology, linguistics, social development, and community development. Accepted articles will be assessed by 2 peer reviewers from Loei Rajabhat University and other educational institutes under a double-blind peer revision scheme.


  Publication period: 4 issues a year; 1st issue (January-March); 2nd issue (April-June); 3rd issue (July-September); and 4th issue (October-December)

 • Prae-wa Kalasin Journal of Kalasin University

  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นวารสารสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยรูปแบบผลงานที่วารสารจะรับพิจารณา มี 6 ประเภท คือ  บทความวิจัย บทความทางวิชาการ บทความทั่วไป บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ และบทความพิเศษ  ทั้งนี้ บทความทุกเรื่อง มีผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาวิชา เป็นผู้ประเมินบทความ   ได้กำหนดการเผยแพร่ 3 ฉบับ ต่อปี  ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม- สิงหาคม) ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม)


  วัตถุประสงค์


  1) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและทรรศนะทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 


  2) เพื่อเป็นเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาทั้งภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย


  3)  เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

 • SOCIAL SCIENCES RESEARCH AND ACADEMIC JOURNAL

     NSRU social sciences research and academic journal is organized to publish academic articles and social research, focusing  on the field of education, political science, business administration, social development and social interdisciplinary. Moreover, it is a platform for exchanging academic knowledge from academician in various universities both in public and government sector and to develop academic work that will be useful to our nation in the future.There are 3 journals in a year (one in each quarter) that is, January-April, May-August, September-December. The journal will be published into two formats;that is journal and e-journal. The first journal was published in 2006 and this is the ninth year. For the first e-journal, it has been published since volume 26.


   


   ThaiJOIndexed in  tci สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Impact Factor = 0.316 (in 2018 by TCI) 

 • วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี
  Sripatum Chonburi Journal

  วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสาขาวิชาการศึกษา  กฎหมายและการปกครอง  บริหารธุรกิจ การบัญชี ศิลปศาสตร์ สื่อสารมวลชน  รวมถึงเทคโนโลยีเพื่อสังคมของอาจารย์  บุคลากร และนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบัน
  2. เพื่อเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการระหว่างคณะ ทั้งในและนอกสถาบัน
  3. เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในด้านคุณภาพทางวิชาการตามระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา

 • Silpakorn Educational Research Journal

  วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัยเป็นวารสารที่รองรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์/บุคลากรทางการศึกษา/ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับดุษฎีบัณฑิต (ทั้งในและนอกสถาบัน)  สาขาวิชาที่รับพิจารณาและตีพิมพ์บทความวิจัย ได้แก่ ผลงานวิจัยทางการศึกษาและการเรียนรู้ สาขาสังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตรและการสอน การวิจัยทางการศึกษา การบริหารการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการเรียนรู้ พัฒนศึกษา นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา การศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาตลอดชีวิต นิเทศการศึกษา การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา สุขศึกษาและพละศึกษา  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 กำหนดออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ 1) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และ  2) ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม (ทั้งนี้ วารสารในแต่ละฉบับ จะปรากฏบทความวิชาการพิเศษหรือบทความวิจัยพิเศษ และบทปริทัศน์หนังสือ ซึ่งกองบรรณาธิการจะเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา/ กองบรรณาธิการอาวุโสวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย / กองบรรณาธิการวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย  เขียนบทความวิชาการพิเศษ หรือบทความวิจัยพิเศษ และบทปริทัศน์หนังสือ โดยนำบทความดังกล่าวตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย)


  เกณฑ์ในการรับบทความ


                วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัยรับพิจารณาและตีพิมพ์บทความวิจัยที่เป็นผลงานวิจัยทางการศึกษาและการเรียนรู้ สาขาสังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตรและการสอน การวิจัยทางการศึกษา การบริหารการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการเรียนรู้ พัฒนศึกษา นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา การศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาตลอดชีวิต นิเทศการศึกษา การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา สุขศึกษาและพละศึกษา ของคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์/บุคลากรทางการศึกษา/ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับดุษฎีบัณฑิต (ทั้งในและนอกสถาบัน)  โดยผลงานที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารได้นั้น จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ทำอยู่และมีปริมาณงาน  ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ร้อยละ 80 และระดับปริญญามหาบัณฑิต ร้อยละ 100   คือ   มีความสมบูรณ์ในการเก็บข้อมูล  ในการวิเคราะห์ข้อมูล เรียบเรียงข้อมูลและเนื้อหาเพื่อเขียนให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ในงานวิจัยทั้งหมดและบทความงานวิจัยที่จะส่งตีพิมพ์นั้นจะต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนจึงจะสามารถทำการส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารศิลปากรศึกษาวิจัยได้


  รูปแบบการกลั่นกรองบทความก่อนลงตีพิมพ์ (Peer reviews)   


                 - ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ไม่ทราบชื่อผู้แต่ง (Author)  ผู้แต่ง (Author) ไม่ทราบชื่อผู้ประเมิน (Reviewer)  (Double-blind peer review)


  การจัดทำวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย


                  วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัยมีการจัดทำวารสาร เป็น 2 รูปแบบ คือ 1) แบบตีพิมพ์ (Print)  ISSN 1906-8352  ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2552 และ2) รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)  ISSN 2672-9199 ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป


  ผู้เสนอบทความจะต้องจัดพิมพ์บทความตามรูปแบบ (Template) ที่วารสาร วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย กำหนดเท่านั้น  (รูปแบบการตีพิมพ์บทความ (Format))


  กองบรรณาธิการ


   

 • Journal of Social Science and Humanities Research in Asia

          Journal of Social Science and Humanities Research in Asia s Quarterly Thailand national jornal, published by Prince of Songkla University to promote and encourage the exchange of knowledge in the field of social sciences and humanities among national scholars and wordwide. 


            Contributions may be research articles, report of empirical studies, or review articles. Abstract of empirical studies, or review articles. Abstract of academic papers and books review are also exceptable. All articles are considered for publication in Songklanakarin with the understanding that they have not been published else-where and are not currently being submitted for consideration in any other journals. All articles are assessed by specialist in their relevant fields (peer-reviewed), and must be approved by the editorial board before being accepted for publication. 


  Manuscripts
            All articles should be typed in either the Thai or English language and bear the following: 1) The title of the article and the author’s name in both Thai and English. 2) The degree and professional title (if applicable) of each author. 3) The name of the institution and department of each author. 4) A short running title in both Thai and English. The articles must be presented with abstracts, no more than 250 words, and a maximum of 5 keywords in both Thai and English. Accompanied diagrams and photographs should be on separate sheets of paper. Photographs may be either colored or black and white prints, but should be of high contrast. Line-drawing should be made in Indian ink or print by laser printer. Types of articles accepted to considered are Literature, Liberal Arts, Interdisciplinary Humanities and Social Sciences, Sociology, Jurisprudence, Education, Political Science, Economics, Anthropology, Archeology, Communication, Environmental Management and Tourism Services.


  Citations and References
             This journal uses the author-date method of citation; that is the name or surname of the author(s) and the year publication are inserted in the text at the appropriate point. If the name of the author appears as part of narrative, cite only the year of publication in parentheses. Otherwise, place both the name and the year, separated by comma, in parentheses. The page number(s) may be cites as a specific part of a source. All the works cited in text with an author-date citation system must be listed alphabetically in the reference section in APA (American Psychological Association) style under a ‘References’ heading. In case of Thai references, English translation is required after each cited work. Examples of reference in APA style are as follows:


   


   


   

 • PSDS Journal of Development Studies

  วารสารพัฒนศาสตร์ เป็นวารสารที่เผยแพร่งานวิชาการด้าน ชนบทศึกษา การพัฒนา และงานอาสาสมัครในลักษณะ สหสาขาวิชาการทางสังคมศาสตร์ โดยครอบคลุมประเด็นศึกษาทั้งในมิติทางวัฒนธรรม การเมือง การบริหารจัดการ สังคม เศรษฐกิจ การพัฒนาชุมชน และประวัติศาสตร์ วารสารพัฒนศาสตร์ เป็นวารสารที่ผ่านการประเมินเข้าอยู่ในฐานข้อมูล ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI (Thai Journal Citation Index Center) สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มที่ 2 โดยกำหนดออก 2 ฉบับต่อปี (มกราคม - มิถุนายน) และ (กรกฎาคม - ธันวาคม)

 • The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal

  สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ การศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาชุมชน เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์ บริหารธรุกิจ การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ และวัฒนธรรม เผยแพร่แก่นักวิชาการและบุคคลทั่วไป ปีละ 4 ฉบับ (ม.ค.-มี.ค., เม.ย.-มิ.ย., ก.ค.-ก.ย. และ ต.ค.-ธ.ค.) บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารจะต้องผ่านการตรวจพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ

 • RIAN THAI : International Journal of Thai Studies

  The objective of this journal is to serve as a platform for international scholars working in the field of Thai and Tai Studies.

 • SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF ECONOMICS


  Aim and Scope
  Southeast Asian Journal of Economics (formerly Chulalongkorn Journal of Economics), first published in 1972, is a peer-reviewed, open-access journal containing original research articles in economics related to Southeast Asia and other economies with similar conditions. The journal aims to create a forum to address the many challenges of economic and social development in the framework of the economics among the nations comprising Southeast Asia. The focus of the SAJE is to disseminate theoretical, empirical, and experimental economic articles, providing economic analysis and policy options for The SAJE is a refereed journal that seeks contributions from scholars, commentators, and policymakers from both the private and public sectors and reaches a readership of academics and policymakers. The journal welcomes contributions in the following areas:


  • Applied Microeconomics

  • Behavioral and Experimental Economics

  • Development Economics

  • Econometrics

  • Economic History

  • Environmental Economics

  • Financial Economics

  • International Economics

  • Labor Economics

  • Macroeconomics

  • Microeconomic Theory

  • Monetary Economics

  • Public Economics


  The journal publishes 3 issues per year in April, August, and December by the Faculty of Economics, Chulalongkorn University. The journal has been published since December 2013. Southeast Asian Journal of Economics is currently indexed in national and international online and electronic databases, including the Thai-Journal Citation Index (TCI), the ASEAN CSE Index (ACI), and SCOPUS.
           This journal has adopted a double-blind review policy whereby both the referees and author(s) remain anonymous throughout the process.
  Open Access
  This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public. 


  Publication Fees
  There are no charges to submit and publish an article in the Science & Technology Asia journal. All articles published in our journal are open access and are freely and widely available to all readers via the journal website. 


  Contact
  Southeast Asian Journal of Economics, Faculty of Economics, Chulalongkorn University, Phyathai Rd., Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand. Tel: +66 (0) 2218-6262; Fax: +66 (0) 2218-6258. E-mail: saje@chula.ac.th
 • Thai Journal of Public Administration

  The Thai Journal of Public Administration publishes peer-reviewed (double blinded) scholarly articles and book/article reviews on public administration. The journal is produced by the Graduate School of Public Administration, National Institute of Development Administration (GSPA-NIDA). The Journal is bi-annual (June and December) and published articles in English and Thai. The Thai Journal Citation Index Centre (TCI) rank the Thai Journal of Public Administration tier 2. The Thai Journal of Public Administration is also listed in the ASEAN Citation Index (ACI)