[1]
Chantanasombat, W. 2018. การพัฒนารูปแบบที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการติดตามเด็กหาย. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 10, 1 (มิ.ย. 2018), 159–172.