[1]
สุทธิมาร อ. 2019. ปก. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 9, 1 (ก.ย. 2019).