[1]
สุขสมใจ ท. และ เกิดวิชัย น. 2019. กลยุทธ์การนาหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของฝ่ายซ่อมใหญ่ อากาศยานอู่ตะเภาบริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน). วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 9, 1 (ก.ย. 2019), 146.