[1]
สืบสิงห ศ., น ำนำผล ก., อุดมสันต น. และ บุญพอก ส. 2019. การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนตาบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษา. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 9, 1 SUP (ก.ย. 2019), 1.