[1]
เนตรภักดี น. 2019. การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลเมืองคง ด้วยหลักองค์รวม: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 9, 1 SUP (ก.ย. 2019), 63.