[1]
ต่อศรี ธ., เย็นสบาย อ., ตั้งเจริญ ว. และ สุรสนธิ ก. 2019. ความหมายและการดารงอยู่ของความเชื่อเรื่อง “ผีปอบ” ในบริบทสังคมไทย. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 9, 2 (ก.ย. 2019), 152.