[1]
สุทธิมาร อ. 2019. กองบรรณาธิการ. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 9, 3 SUP (ก.ย. 2019).