[1]
เสรีสำรำญ ธ. 2019. ศึกษาชีวิตและการสร้างสรรค์ผลงานของจิตรกรในลัทธิประทับใจ ภายใต้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทยเพื่อจัดทาบทภาพยนตร์สั้น เรื่อง THE IMPRESSIONIST. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 9, 3 SUP (ก.ย. 2019), 123.