[1]
วศินารมณ์ ม. 2019. ละครรำในรัชกาลที่ 7 และการสืบทอด. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 7, 3 (ก.ย. 2019), 8.