[1]
เมืองเดช อ., ปักกะสีนัง เ. และ พัฒนวงศ์งาม ส. 2019. ตัวแบบการพัฒนาการค้ามะม่วงสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ ของกลุ่มผู้ส่งออกมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 8, 2 (ก.ย. 2019), 139.