[1]
วรรณสุทธิ์ พ. และ พันธุรี ว. 2018. การบริหารจัดการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยที่ตอบสนอง ความต้องการของนักท่องเที่ยวและชุมชน. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 8, 1 (ธ.ค. 2018).