[1]
สมเกียรติกุล เ., เพชรรักษ์ ศ. และ สุขสำราญ ส. 2018. การบริหารจังหวัดภูเก็ตเพื่อการการพัฒนา. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 8, 1 (ธ.ค. 2018).