[1]
สีหะวัฒนกุล ป. , ใจทน อ. และ ยอดอ่อน ก. 2021. การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานไว้อาลัยจากแกลบ : กรณีศึกษาชุมชนบางตาโฉง อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 13, 1 (มิ.ย. 2021), 56–68.