(1)
Rattanaphan, R. การออกแบบลวดลายผ้าเพื่อต่อยอดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ จากข้อมูลท้องถิ่นวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์. Suan Sunandha Res & Dev J 2019, 11, 32-38.