(1)
รัตนชัย ร. การสร้างเว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยววัดไทยด้วยวิธีการพัฒนาระบบแบบพลวัต. Suan Sunandha Res & Dev J 2019, 2.