(1)
สุขสมใจ ท.; เกิดวิชัย น. กลยุทธ์การนาหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของฝ่ายซ่อมใหญ่ อากาศยานอู่ตะเภาบริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน). Suan Sunandha Res & Dev J 2019, 9, 146.