(1)
สืบสิงห ศ.; น ำนำผล ก.; อุดมสันต น.; บุญพอก ส. การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนตาบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษา. Suan Sunandha Res & Dev J 2019, 9, 1.