(1)
แตงน้อย ก. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. Suan Sunandha Res & Dev J 2019, 4.