(1)
อินทพรหม ว.; ศิริวรสกุล ว.; ปักษานนท พ. การเจียรนัยทรัพยากรท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรม: กรณีศึกษาอำเภอบางปะอิน แนวทางการสร้างความร่วมมือแบบบูรณาการของประชาชน และองค์กรของชุมชนในตำบลเกาะเกิด. Suan Sunandha Res & Dev J 2019, 9, 146.