(1)
แก้วดี ท. เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ เพลงนกขมิ้น ทางครูหลวงบำรุงจิตรเจริญ (ธูป สาตนะวิลัย). Suan Sunandha Res & Dev J 2019, 9, 167.