(1)
อ่อนเปรี้ยว อ.; สุดเจริญ ย. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ พยาบาลวิชาชีพในการเก็บพยานหลักฐาน. Suan Sunandha Res & Dev J 2019, 9, 176.