(1)
เรืองวรรณศักดิ์ ก. การศึกษาคุณลักษณะดอกบัวแดง เพื่อถอดแบบลวดลาย สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก. Suan Sunandha Res & Dev J 2019, 9, 34.