(1)
วุฒิปัญญาอิสกุล พ. การบูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนาเพื่อการบริหารงานท้องถิ่น แบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตาบลหมื่นไวย อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา. Suan Sunandha Res & Dev J 2019, 9, 116.