(1)
ต่อศรี ธ.; เย็นสบาย อ.; ตั้งเจริญ ว.; สุรสนธิ ก. ความหมายและการดารงอยู่ของความเชื่อเรื่อง “ผีปอบ” ในบริบทสังคมไทย. Suan Sunandha Res & Dev J 2019, 9, 152.