(1)
อมรกิจภิญโญ พ.; ณ สุนทร ธ. อิทธิพลของการสนับสนุนจากหัวหน้างานและคุณลักษณะของการแข่งขันผ่านการรับรู้ความสามารถของตนเองและความพยายามที่มีต่อความพึงพอใจในงาน และผลการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาเอกชนของประเทศไทย. Suan Sunandha Res & Dev J 2019, 5, 183.