(1)
สุวรรณนิพนธ์ ว. การจัดการความรู้เพื่อการท่องเที่ยวผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ แหล่งท่องเที่ยวในย่านเยาวราช. Suan Sunandha Res & Dev J 2019, 7, 101.