(1)
วศินารมณ์ ม. ละครรำในรัชกาลที่ 7 และการสืบทอด. Suan Sunandha Res & Dev J 2019, 7, 8.